ورود

ثبت نام

فرم بالا را پر کنید و یا از طریق گوگل وارد شوید

لیست طراحان برتر

سیستم رتبه بندی و امتیازدهی سایت به چه صورت است؟ طراحان به صورت زیر امتیاز دریافت می کنند:
ثبت نام در سایت 10+ امتیاز، ثبت اطلاعات پایه 5 + امتیاز، ثبت تحصیلات 5+ امتیاز، ثبت مهارت های معماری و نرم افزاری در مجموع 10+ امتیاز، ثبت رزومه کاری هر مورد 2 +امتیاز، ثبت نام در هر مسابقه 10+ ارسال طرح در مسابقه 50+ ،شرکت در مسابقه و عدم ارسال طرح 20- ،برنده شدن به عنوان طرح سوم 100+ امتیاز، برنده شدن به عنوان طرح دوم 300+ امتیاز، برنده شدن به عنوان طرح اول 600+امتیاز . در پروژه هایی که تعداد کسانی که طرح ارسال نموده اند بیش از 15 نفر باشد امتیازات بالا ضریب 1.5 می گیرند و همچنین در مسابقاتی که جایزه ی تعیین شده ی آن کمتر از مبلغ پیشنهادی طرح تو طرح باشد این امتیازات ضریب 2 خواهد گرفت.

کاربر شماره 181

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 179

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 178

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

دانشجویان معماری ایران ARCHBOOK

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

پری حسن ولیی

parisahasanvalii

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 163

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

زینب قادری

zeinabghaderi

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 158

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 157

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 152

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 151

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 148

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 145

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 144

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 143

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 139

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

forOoq panahande

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 131

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 130

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 129

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 128

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 123

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 122

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 121

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه