۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۶۴۸

ایران - مازندران


۱۱۴ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۵ شهریور ۱۴۰۰


تاریخ پایان مسابقه : ۱۵ آبان ۱۴۰۰

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۴,۰۰۰

ایران - تهران- آجودانیه


۱۶۰ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۳ تیر ۱۴۰۰


تاریخ پایان مسابقه : ۷ شهریور ۱۴۰۰

۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۹,۱۵۱

ایران - ایران-تهران-الهیه


۵۶ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۶ مرداد ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۷,۸۰۱

ایران - دماوند/مُشا


۲۴ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۹ آذر ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۲۹ دی ۱۳۹۹

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۲,۲۰۰

ایران - تهران فرمانیه


۳۴ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۷ اسفند ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۸,۰۰۰

ایران - کرج عظیمیه


۹۳ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۱۰ آبان ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۸ دی ۱۳۹۹

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۵۰۴

ایران - نور چلک چلندر


۶۱ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۳۱ فروردین ۱۴۰۰


تاریخ پایان مسابقه : ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۲,۹۰۰

ایران - تهران دیباجی


۴۶ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۸ اسفند ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۲۱۰

ایران - زایگان-تهران


۱۲۸ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۵ مرداد ۱۴۰۰


تاریخ پایان مسابقه : ۱۱ مهر ۱۴۰۰

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۲,۱۲۲

ایران - ایران-تهران-ولیعصر


۳۸ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۴ مرداد ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۲۱ شهریور ۱۳۹۹

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۲,۵۰۰

ایران - تهران قیطریه


۲۸ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۳ اسفند ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۱,۵۰۰

ایران - کرج جهانشهر


۶۰ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۳ دی ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۶ اسفند ۱۳۹۹

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۸,۰۰۰

ایران - تهران - قیطریه


۳۸ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۱۲ خرداد ۱۴۰۰


تاریخ پایان مسابقه : ۱۴ تیر ۱۴۰۰

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۲,۱۰۰

ایران - تهران- منطقه 1-شهرک نفت


۷۴ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۱۸ شهریور ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۷ آبان ۱۳۹۹

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۱,۸۰۰

ایران - تهران


۴۵ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۳ آذر ۱۳۹۸


تاریخ پایان مسابقه : ۲۴ دی ۱۳۹۸

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۳۵۰

ایران - تهران-فشم-میگون


۷۲ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰


تاریخ پایان مسابقه : ۷ تیر ۱۴۰۰

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۳,۳۰۰

ایران - تهران، ری


۴۸ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۶ مهر ۱۴۰۰


تاریخ پایان مسابقه : ۲۹ آبان ۱۴۰۰

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۱,۱۴۷

ایران - مازندران-سلمان شهر-شهرک دهکده شیرین


۴۳ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲ تیر ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۱۲۰

ایران - ایران


۲۸ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۱۱ مهر ۱۴۰۰


تاریخ پایان مسابقه : ۲۵ آبان ۱۴۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۹۸۰

ایران - تهران -قیطریه


۶۰ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۱۲ خرداد ۱۴۰۰


تاریخ پایان مسابقه : ۱۴ تیر ۱۴۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۱,۷۰۰

ایران - گیلان-چابکسر


۱۶ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۱۰ شهریور ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۹ مهر ۱۳۹۹

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۰

ایران - تهران


۲۷ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۳ شهریور ۱۳۹۸


تاریخ پایان مسابقه : ۲۰ مهر ۱۳۹۸

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۷,۴۵۰

ایران - شاهرود-سمنان


۱۹ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲ بهمن ۱۳۹۸


تاریخ پایان مسابقه : ۳ اسفند ۱۳۹۸

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۸۰

ایران - تهران بیسیم


۶۲ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۹ اسفند ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۱,۷۶۱

ایران - کرمانشاه


۵۱ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰


تاریخ پایان مسابقه : ۵ تیر ۱۴۰۰

۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۷۰۳

ایران - کلاردشت-مازندران


۴۷ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲ بهمن ۱۳۹۸


تاریخ پایان مسابقه : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۱۶۷

ایران - تهران دربند


۱۱۳ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۹ اسفند ۱۳۹۸


تاریخ پایان مسابقه : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۱,۰۰۰

ایران - تهران سعادت آباد


۵۸ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۱ بهمن ۱۳۹۸


تاریخ پایان مسابقه : ۳ اسفند ۱۳۹۸

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۶۸۸

ایران - تهران کاشانک


۱۳۳ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۱۴ اسفند ۱۳۹۸


تاریخ پایان مسابقه : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۲۲۵

ایران - پردیس- رودهن


۱۰۰ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۲ خرداد ۱۴۰۰


تاریخ پایان مسابقه : ۱۳ تیر ۱۴۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۳,۴۰۰

ایران - تهران-فرمانیه


۵۴ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰


تاریخ پایان مسابقه : ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۰

ایران - تهران


۳۲ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۲ خرداد ۱۳۹۸


تاریخ پایان مسابقه : ۱۵ تیر ۱۳۹۸

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۴۲۰

ایران - تهران پردیس


۲۶ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۷ خرداد ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۸ تیر ۱۳۹۹

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۳۰۷

ایران - مازندران/ساری


۵۰ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۱۱ آذر ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۵۵۰

ایران - تهران پرند


۳۰ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۶۰۰

ایران - خراسان رضوی


۲۵ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۴ شهریور ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۲۲ مهر ۱۳۹۹

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۸۰۰

ایران - دماوند رودهن


۱۷۶ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰


تاریخ پایان مسابقه : ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۱۸۰

ایران - تهران ولنجک


۳۴ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۸ فروردین ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۳۴۸

ایران - تهران-سیدخندان


۲۵۹ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۶ مهر ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۲۳ مهر ۱۳۹۹

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۱,۰۰۰

ایران - تهران-پونک


۴۳ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۰ مهر ۱۴۰۰


تاریخ پایان مسابقه : ۱۵ آبان ۱۴۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۱۵۰

ایران - تهران-میرداماد


۲۴ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۷ تیر ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۲۲ تیر ۱۳۹۹

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۴۳۵

ایران - تهران


۴۹ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۱۲ آبان ۱۳۹۷


تاریخ پایان مسابقه : ۲۱ آذر ۱۳۹۷

۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۱

ایران - کردان


۸ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۱ آبان ۱۳۹۸


تاریخ پایان مسابقه : ۲ دی ۱۳۹۸

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۳,۱۰۰

ایران - شاهرود


۳۴ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸


تاریخ پایان مسابقه : ۱ تیر ۱۳۹۸

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۵,۳۰۰

ایران - تهران


۱۰۳ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۹ دی ۱۳۹۷


تاریخ پایان مسابقه : ۱ بهمن ۱۳۹۷

۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۴۳۵

ایران - تهران


۲۸ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۶ اسفند ۱۳۹۷


تاریخ پایان مسابقه : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۰

ایران - تهران


۶۰ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۳ آبان ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۳ آذر ۱۳۹۹

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۳۰

ایران - نمایشگاه بین المللی تهران


۲۴ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲ دی ۱۳۹۸


تاریخ پایان مسابقه : ۹ دی ۱۳۹۸

۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۷۲۰

ایران - تهران امیرکبیر


۸۵ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۸ فروردین ۱۳۹۹


تاریخ پایان مسابقه : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۰

ایران - تهران


۸ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۱۳ مرداد ۱۳۹۸


تاریخ پایان مسابقه : ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۳۳

ایران - تهران


۱۴ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸


تاریخ پایان مسابقه : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۶۰

ایران - مشهد


۷ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۷ مهر ۱۳۹۷


تاریخ پایان مسابقه : ۱۸ مهر ۱۳۹۷

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متراژ ۱۵۸

ایران - تهران


۹ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۱۶ مهر ۱۳۹۷


تاریخ پایان مسابقه : ۲ آبان ۱۳۹۷

متراژ ۲۵

ایران - محمودآباد


۱۰ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۸ اسفند ۱۳۹۷


تاریخ پایان مسابقه : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

متراژ ۱۹

ایران - تهران


۳۵ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۸ آبان ۱۳۹۷


تاریخ پایان مسابقه : ۱ دی ۱۳۹۷

متراژ ۱۲

ایران - تهران


۳۵ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۲۵ دی ۱۳۹۷


تاریخ پایان مسابقه : ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

ایران - تهران


۱۰ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۸ مرداد ۱۳۹۷


تاریخ پایان مسابقه : ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

ایران - تهران


۳ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷


تاریخ پایان مسابقه : ۱۹ تیر ۱۳۹۷

ایران - تهران


۳ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۸ آبان ۱۳۹۶


تاریخ پایان مسابقه : ۸ دی ۱۳۹۶

ایران - تهران


۴ طرح مختلف ارسال شده


تاریخ شروع مسابقه : ۱۶ دی ۱۳۹۶


تاریخ پایان مسابقه : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

برای پیوستن به بزرگ ترین خانواده طراحان ایران آمده اید؟

بیش از 1500 طراح و معمار به طرح تو طرح اعتماد کرده اند

همین حالا عضو شوید
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰