فایل های طراحی ویلا هیربد

تاریخ توضیحات فایل نوع حجم دریافت
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ Video-Tozihat-Karfarma-00_01_31.mp4 46.531 MB دانلود
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ video1-00_0_31.mp4 8.632 MB دانلود
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ video2-00_01_31.mp4 7.872 MB دانلود
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ video3-00_01_31.mp4 7.872 MB دانلود
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ Hirbod_T2T_Site_Plan_00_02_04.dwg 303.57 KB دانلود
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ Tabaghat-00_02_04.rar 800.24 KB دانلود
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ Hirbod-HeliShot-00_02_4.mp4 56.826 MB دانلود
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ویدئوی_طبقه_دوم_ویلای_هیربد.mp4 14.037 MB دانلود
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
ارسال تیکت(ابتدا لاگین شوید)