نفر اول مسابقه
پلان همکف
پلان محوطه
پلان همکف
پلان محوطه
پلان تیپ طبقات
پلان تیپ طبقات
نفر دوم مسابقه
فضای سبز
ضلع جنوب غربی سایت
فضای سبز - مرکز سایت
نمای جنوبی - بلوک جنوبی
نمای جنوبی - بلوک شمالی
نفر سوم مسابقه
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده

طرح های قابل تقدیر

دیگر طرح های کاربران

(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰