نفر اول مسابقه
نمای جنوب غربی
پلان طبقات
نمای جنوب غربی
پلان طبقات
توضیحات وارد نشده
پلان اندازه گذاری -3
نفر دوم مسابقه
متریال سنگ میباشد
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
نفر سوم مسابقه
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
اندازه گذاری طبقه اول
اندازه گذاری طبقات 2و4و8و10

طرح های قابل تقدیر

دیگر طرح های کاربران

(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰