نفر اول مسابقه
پلان زیرزمین 2-
پلان زیر زمین 1-
پلان زیرزمین 2-
پلان زیر زمین 1-
پلان طبقه همکف
پلان طبقات تیپ 1
نفر دوم مسابقه
رندر 2
14.jpg
13
1.jpg
2.jpg
نفر سوم مسابقه
فایل سه بعدی نما
پلان همکف
پلان طبقات دوم و چهارم
پلان طبقات اول و سوم و پنجم

طرح های قابل تقدیر

دیگر طرح های کاربران

(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰