نفر اول مسابقه
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشدهامکان ایجاد پارکینگ در همکف با دسترسی از خیابان و 1- امکان پذیر می باشد
توضیحات وارد نشده
نفر دوم مسابقه
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
پارکینگ هایی که دورشان دایره طوسی هست بعد اجرا گرفته می شوند
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
نفر سوم مسابقه
پلان مبلمان طبقات
پلان مبلمان لابی
پلان اندازه گذاری طبقات
پلان اندازه گذاری لابی

طرح های قابل تقدیر

دیگر طرح های کاربران

(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰