نفر اول مسابقه
12.jpg
0__پلان_مبلمان_تیپ_طبقات.jpg
12.jpg
0__پلان_مبلمان_تیپ_طبقات.jpg
1__پلان_اندازه_گذاری_تیپ_طبقات.jpg
2__پلان_مبلمان_همکف.jpg
نفر دوم مسابقه
8.jpg
0__پلان_مبلمان_تیپ_طبقات.jpg
1__پلان_اندازه_گذاری_تیپ_طبقات.jpg
2_پلان_مبلمان_همکف.jpg
3_پلان_اندازه_گذاری_همکف.jpg
نفر سوم مسابقه
نمای شمالی 3
توضیحات
پیشنهاد دوم برای حذف 2 پارکینگ و افزایش لابی در همکف
اندازه گزاری همکف

طرح های قابل تقدیر

دیگر طرح های کاربران

(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰